Voor wie welk aanbod?

In Praktijk Eland kunnen (jong) volwassenen terecht voor diagnostiek en psychotherapeutische behandeling binnen het kader van de Specialistische GGZ. Deze zorg betreft behandeling van meer complexe problematiek die terugkerende klachten met zich meebrengt zoals angst, somberheid, schaamte, dwang, concentratieproblemen, overgeprikkeldheid,  woede-uitbarstingen, jezelf niet meer herkennen of meerdere delen in jezelf herkennen of terugkerende problemen in relaties zowel privé als op het werk. 

De klachten kunnen hun oorsprong hebben in ingrijpende negatieve gebeurtenissen in uw leven, verwaarlozing, onveiligheid en of verlating in de vroege jeugd. Ook kunnen klachten te maken hebben met aanleg (ADHD, autismespectrum problematiek). Vaak samengaand met negatieve levenservaringen of overmatige stress in relaties of op het werk of bij studie.

Werkwijze

Intake en Doelen

In een eerste gesprek wordt ingegaan op de problemen waar u tegenaan loopt en waar die mogelijk mee te maken hebben. Er wordt gekeken naar resultaten van eerdere hulp en doelen die u met deze behandeling wilt bereiken. 

Er kan bij aanmelding een vraag zijn bij u of de therapeut naar uitgebreidere diagnostiek om beter te begrijpen wat de oorzaak is van de problemen en waardoor ze in stand worden gehouden. Daarbij is altijd oog voor onderliggende systeem- of persoonlijkheidsproblematiek. In de diagnostiek wordt onder meer gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vragenlijsten of interviews.

Soms is al duidelijk waar u tegenaan loopt en waar dat mee te maken heeft en is uitgebreide diagnostiek niet nodig.

Behandelovereenkomst en evaluatie

De resultaten van onderzoek maar zeker ook de doelen die u wilt bereiken geven richting aan de behandeling. 

De diagnose, de gekozen aanpak en de doelen worden vastgelegd in een behandelovereenkomst waar zowel therapeut als cliënt zich in kan vinden. 

Tijdens de behandeling wordt halfjaarlijks geëvalueerd of we op de goede weg zijn met de behandeling en kan het behandeltraject worden aangepast als daar aanleiding toe is.

Psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt(en) en de psychotherapeut staan centraal. De psychotherapeut is opgeleid om de meer complexe problematiek te behandelen. Niet alleen de klachten waarmee wordt aangemeld maar ook de onderliggende persoonlijkheids- of systeemproblematiek of het onderliggende trauma. Er wordt gewerkt met wat gebeurt in de relatie tussen cliënt en therapeut. Dysfunctionele patronen in relaties en gedrag zullen zich immers ook manifesteren in de relatie met de therapeut. Daarmee kan in een veilige setting worden doorleefd wat in het dagelijks leven van de cliënt belemmert. Cliënt kan zich bewust worden van verborgen drijfveren en de psychische problemen beter begrijpen, verwerken en op zoek te gaan naar ander meer functioneel gedrag.

Een psychotherapeutische behandeling kent een vaste systematiek in het hanteren van de therapeutische relatie met de cliënt. Maar dit kan op veel manieren vorm krijgen. In praktijk Eland wordt gebruik gemaakt van verschillende behandelmethoden. Er wordt een aanpak gekozen die aanspreekt en past in het proces van de cliënt. Daarbij wordt zo veel mogelijk gewerkt volgens de richtlijnen. Er wordt ook van afgeweken als daarvoor een goede rationale bestaat.

Er wordt veelal gewerkt met een combinatie van psychoanalytisch georiënteerde behandelingen zoals AFT en MBT en Cognitieve gedragstherapie. En bij persoonlijkheidsproblematiek wordt ook vaak gekozen voor Schematherapie en/of ACT

Bij traumabehandeling worden de richtlijnen gevolgd van het fasemodel van traumabehandeling, waarbij ook  verschillende methodieken kunnen worden ingezet zoals BEPP en EMDR.

Om trauma te verwerken kan men er niet omheen om naar het trauma te kijken en opnieuw te doorleven. Hiermee kan een ingrijpende ervaring worden verwerkt. Dat wil zeggen dat er een functionele betekenisgeving ontstaat en dat de angstige lading van de herinnering af gaat. Er kan dan ruimte ontstaan om te kijken naar (bijna altijd traumagerelateerde) gedachten en patronen die groei en regie over je leven steeds in de weg hebben gestaan.

In de therapie kan een cliënt leren om naar zichzelf te kijken met begrip en zonder oordeel en zichzelf aan te sturen bij het ontwikkelen van nieuwe gezonde routines. 

Cliënten ervaren psychotherapie als een serieus proces van zelfonderzoek, waarin ze zelf zeer actief zijn en gemotiveerd om dagelijks bezig te zijn met zelfobservatie en oefenen van nieuw gedrag. Ze ervaren dat therapie geen wondermiddel is om van je klachten af te komen maar vooral mogelijkheden biedt om anders naar jezelf en je klachten te kijken. 

E-health

De praktijk biedt ook de mogelijkheid om een behandeling aan te vullen met inzet van op specifieke problematiekgerichte modules van een e-healthplatform. Hiermee kunnen cliënten zelfstandig en actief werken aan hun therapiedoelen. De combinatie van therapiezittingen met e health blijkt in veel gevallen zeer effectief te zijn.

Partnerrelatietherapie

Voor stellen met terugkerende ruzies of het gevoel elkaar gaandeweg te zijn kwijt geraakt, of bij wie sprake is van relatieproblematiek door (chronische) ziekte, onverwerkt trauma of problemen door verliefdheid op een derde, is er een aanbod van partnerrelatietherapie. Er wordt gewerkt met EFT (Emotionally Focused Therapy). Ook volwassen gezinsleden of collega’s die onderling te veel spanning en/of conflicten ervaren kunnen baat hebben bij deze vorm van systeemtherapie. 

Als er sprake is van geweld, actuele relaties met derden of ernstige verslaving dan is relatietherapie nog niet mogelijk.

Coaching

Soms is een traject van coaching meer aangewezen dan een behandeling binnen het kader van de GGZ. Er is dan sprake van goed (genoeg) functioneren en de behoefte van de cliënt ligt meer op het terrein van persoonlijke groei en ontwikkeling, vaak naar aanleiding van belangrijke keuzes of veranderingen. 

Vaak komt het neer op coaching bij het zoeken naar invulling van werk of privéleven die meer passend is bij persoonlijke waarden en doelen, waarmee men meer ontspannen en “met de stroom mee” kan leven. 

Ook kan coaching worden gevraagd (soms na een behandeling) bij reïntegratie na een periode van uitval op het werk. Daarbij is vaak de focus gericht op zoeken naar meer balans in de aandacht voor werk en privéleven en effectiever besteden van energie. Vaak komt dat ook neer op het bewust worden van persoonlijke waarden en doelen en van daar uit leven.

Er wordt bij coaching gebruik gemaakt van een oplossingsgerichte aanpak met inzet van ACT en technieken van Timemanagement.

Supervisie

De praktijk biedt supervisie aan GZ-psychologen, psychotherapeuten, gedragstherapeuten (VGCT) en psychotraumatherapeuten (NtVP) in opleiding.

Leertherapie

De praktijk biedt leertherapie aan GZ -psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en gedragstherapeuten in opleiding.